Rural Development policy 2007-2013

Vidékfejlesztés Magyarországon 2007-2013

Magyarországon az agrár-vidékfejlesztés nemzeti fejlesztési irányai (prioritásai) az alábbiak szerint határozhatóak meg:

  1. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése;
  2. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség a piacorientált szemlélet elterjedésére;
  3. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése;
  4. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki települések lakosainak;
  5. Helyi közösségek fejlesztése.

 Az első fejlesztési irány hét beavatkozási akciót foglal magába, melyek a következők:

ˇ         Megújuló energiaforrások termelése és felhasználása.
ˇ         A mezőgazdasági technológia fejlesztése.
ˇ         Az állattenyésztés szerepének növelése.
ˇ         Az élelmiszer-feldolgozás megerősítése. 
ˇ         A kertészeti ágazatok fejlesztése.
ˇ         Birtokrendezés a földkoncentráció érdekében.
ˇ         Vízgazdálkodás, belvízvédelem.

A második fejlesztési irány három beavatkozási akciót foglal magába, melyek a következők:

ˇ         Korszerkezet-váltás.
ˇ         Innováció és piaci orientáció a termékpályás szerveződések mentén.
ˇ         Tudásalapú vidéki társadalom.

 A harmadik fejlesztési irány négy beavatkozási akciót foglal magába, melyek a következők:

ˇ         Erdészet.
ˇ         Környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztése.
ˇ         Kedvezőtlen Adottságú Területeken folytatott gazdálkodás támogatása.
ˇ         Állatjóléti előírásoknak való megfelelés támogatása.

 A negyedik fejlesztési irány három beavatkozási akciót foglal magába, melyek a következők:

ˇ         Tevékenységek diverzifikációja, vidéki vállalkozás-fejlesztés.
ˇ         Falumegújítás, a vidéki örökség megőrzése. 
ˇ         Integrált kistelepülési szolgáltató terek kialakítása.

 Az ötödik fejlesztési irány a helyi közösségek fejlesztését és kapacitásbővítését támogatja.

ˇ         Az EU vidék-fejlesztési fejlesztési prioritásai, a nemzeti fejlesztési irányok és beavatkozási akciók egymásra épülnek.

 

LEADER PROGRAM 2007-2013

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. intézkedéscsoportját képező LEADER-program keretében területileg összefüggő vidéki településcsoportok juthatnak támogatáshoz a saját maguk által kidolgozott helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósítására.

 

A LEADER célja a vidéki szereplők ösztönzése a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban, illetve a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén történő támogatása. Nagy hangsúlyt fektet a partnerségre és a helyi akciócsoportokat összekapcsoló hálózat működtetésére, melynek célja a tapasztalatcsere és a gyakorlati tudás minél szélesebb körben történő megosztása. Legfontosabb jellemzője az alulról jövő, rendszerbe foglalt kezdeményezések felkarolása, majd az adott térség rendelkezésére álló támogatási keretösszeg projetkszintű elosztásáról a helyi akciócsoport dönt. Az akciócsoportban képviseltetnie kell magát a térség önkormányzatainak, civil szervezeteinek és a vállalkozói szféra képviselőinek egyaránt, ajánlott arányuk 1/3-1/3-1/3. A közösség csak tízezer fő alatti települések képviselőiből állhat, illetve összességében tíz és százezer fő közötti lakosságú területet kell lefednie.

A helyi közösségek a helyi vidékfejlesztési stratégia elkészítésének felelősei, de később, a terv minél teljesebb megvalósítása érdekében a lokális hatókörű pályázati rendszert is ők működtetik. A helyi szinten megvalósuló projektek viszonylag kis forrásigényűek, de újszerűségre és fenntarthatóságra, illetve egymás kiegészítésére törekedve pozitív hatással vannak a térség társadalmi, gazdasági fejlődésére. Az említetteken felül a projektek tervezése során szem előtt tartandó fontos horizontális elvek a környezettudatosság és az esélyegyenlőség.

A helyi vidékfejlesztési stratégiák az alábbi főbb irányvonalak köré csoportosulnak:

  •         a természeti és kulturális értékek optimális hasznosítása;
  •         a vidéki életkörülmények és az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
  •         a helyi termékek hozzáadott értékének növelése, különös tekintettel a kisméretű termelő egységek termékeinek piacra jutási     esélyeit javító intézkedésekre;
  •         munkahelyteremtés és ?megőrzés;
  •         új eljárások és technológiák használata a vidéki termékek és szolgáltatások versenyképességének fokozása céljából.